Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Είμαστε η πρώτη σχολή στο νησι μας που παρέχει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) για κατόχους παλαιών (πριν το 2008) διπλωμάτων φορτηγού και λεοφωρείου, και μετά το 2008 για όσους πρέπει στην 5ετία να το ανενεώσουν.

Οι κάτοχοι αδειών οδήγησης κατηγορίας D θα πρέπει μέχρι τις 10/09/2013 να εφοδιαστούν με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), ενώ οι κάτοχοι αδειών οδήγησης κατηγορίας C μέχρις τις 10/09/2014.

Το Π.Ε.Ι. πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.

Τα Π.Ε.Ι. διακρίνονται σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών και σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων.

Τα Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων D όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. υπ’ αριθμ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α΄ 15/31.1.1995), όπως ισχύει.

Τα Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων C, CE όπως αυτές στο Π.Δ. υπ’ αριθμ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α΄ 15/31.1.1995), όπως ισχύει.

Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος Π.Ε.Ι., απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΙ του διατάγματος αυτού ή, επί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών C, D, CE, τις οποίες κατέχει, να είναι καταχωρημένος ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95».

Εξαιρείται η περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του διατάγματος αυτού.