Ειδική άδεια ΤΑΧΙ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία διπλώματος
  • Α.Φ.Μ.
  • Ιατρικές εξετάσεις (γενική αίματος, ουρία, ζάκχαρο, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακα)
  • Παράβολο €50 για ιατρούς εκτώς αν υπάρχει επαγγελματική άδεια οδήγησης
  • Παράβολο €30 για έκδοση διπλώματος
  • Φωτοτυπία απολυτήριου γυμνασίου (επικυρωμένη)
  • Αιτήσεις

Θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21 έτος της ηληκίας σας, να έχετε καθαρό ποινικό μητρώο και να μην είσαστε δημόσιος υπάλληλος